Polityka prywatności sklepu www.motylpro.pl

Postanowienia ogólne:

1.  Pragniemy poinformować, że od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje  Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (
ogólne rozporządzenie o ochronie
danych, zwaną dalej  -” RODO”
).
Powyższa informacja nie wymaga od Państwa podejmowania żadnych dalszych
działań. Wszelkie dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa
danych osobowych, w tym o ich wykorzystywaniu i zabezpieczaniu oraz przysługujących
Państwu uprawnieniach i warunkach wykorzystania będzie można uzyskać w
siedzibie dostawcy usług, listownie na adres korespondencyjny:MOTYL-PRO s.c. al. Kraśnicka 194, 20-718 Lublin lub mailowo pod adresem:
info@motylpro.pl

2. Administratorem danych pozyskiwanych w serwisie internetowym pod adresem www.motylpro.pl za pośrednictwem Sklepu internetowego pod adresem www.motylpro.pl/moje konto są współadministratorzy : Agnieszka Motyl i Jarosław Motyl wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą MOTYL-PRO s.c. al. Kraśnicka 194, 20-718 Lublin, NIP 712-326-93-64, REGON 061376522 ( „MOTYL-PRO s.c”)
4. Regulamin Sklepu internetowego działającego pod adresem: www.motylpro.pl/moje konto został sporządzony zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj z dnia 9 czerwca 2017 r., Dz. U. z 2017 r. poz. 1219)
5. Administrator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
6. Administrator danych wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne celem należytego zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych klientów Sklepu internetowego. Administrator gwarantuje ochronę interesów osób, których dotyczy niniejsza Polityka Prywatności, a więc osób których dotyczą zbierane i przetwarzane w Sklepie internetowym dane.
7. Zgodnie z pkt powyższym, Administrator zapewnia w szczególności o tym, że: zbierane przez niego dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, przetwarzane i przechowywane w sposób staranny, umożliwiający identyfikację osób, których dane dotyczą, a także są zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem, adekwatnie do celów w jakich są pozyskiwane i przetwarzane, w czasie niezbędnym do osiągnięcia realizacji celów przestrzegając zasady minimalizacji zakresu przetwarzanych danych (adekwatne, stosowane i ograniczone do tego co niezbędne dla realizacji celów przetwarzania).
8. Administrator zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem,  nieuprawnionym ujawnieniem, dostępem do nich osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
9. Administrator danych osobowych przetwarza je w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem serwisu internetowego, w związku z usługami świadczonymi na rzecz Użytkowników.
10. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zarejestrowania konta w serwisie, korzystania z konta w serwisie lub realizowania zamówień na produkty MOTYL-PRO w sklepie internetowym.
11. Użytkownik ma prawo do dostępu, sprostowania, wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych. Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może skontaktować się z Administratorem serwisu wysyłając e-mail na adres: info@motylpro.pl  lub listownie na adres korespondencyjny: MOTYL-PRO s.c. al. Kraśnicka 194, 20-718 Lublin

12. W każdej chwili przysługuje Użytkownikowi  prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją -wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym profilowania. Przestaniemy przetwarzać Państwa Dane
w tych celach, chyba że istnieją ważne  prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności  albo jeśli jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub jeśli niezbędne będzie do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
13. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu danych niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania.

Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów spoza EOG lub organizacjom międzynarodowym. W przypadku gdyby dane były przekazywane takim podmiotom lub organizacjom, poinformujemy o tym odrębnie przy czym właściwy poziom ochrony danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewniać będzie albo uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę prywatności albo odrębna umowa międzynarodowa lub decyzja Komisji Europejskiej.

Cel zbierania danych osobowych i podstawa ich przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
1. Realizacji łączącej nas Umowy, w której to sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych jest
art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Do zawarcia Umowy dochodzi wskutek rejestracji i akceptacji  Regulaminu Sklepu Internetowego albo dokonania zakupu w sklepie internetowym 
www.motylpro.pl bez rejestracji w Sklepie internetowym. 

2. Administrator danych osobowych, określony powyżej zbiera dane osobowe do określonych, wskazanych celów, które są opisane poniżej:
a) zawarcia i wykonania umów świadczenia usług sprzedaży materiałów protetycznych za pośrednictwem sieci Internet;( art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
b) obsługi procesu rejestracji Konta Klienta przez Użytkownika, przy wykorzystaniu dostępnego na stronie panelu rejestracji( art. 6 ust. 1 lit. b i f  RODO)
c) zawarcia i wykonania umów świadczenia usług formularza zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz umowy o wysyłkę Newslettera ( jeżeli wyrazili Państwo odrębną uprzednią zgodę na przesłanie komunikacji handowo- marketingowej na podany adres email) na podstawie art. 172 Prawa telekomunikacyjnego oraz art. 10 ust. 1 z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 9 czerwca 2017 r.,Dz.U. z 2017 r. poz.1219)
d) logowania do konta, będącego podstroną Sklepu w celu umożliwienia kontaktu i swobodnego dostępu do informacji. ( art.6 ust. 1 lit. b RODO)

e)  wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych  ( art.6 ust. 1 lit. f RODO)

f)  udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa ( art.6 ust. 1 lit. f RODO)

g) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami ( art. 6 ust. 1 lit.f RODO)

2. Administrator przetwarza następujące dane swoich Klientów, tj. Użytkowników, którzy założyli Konto Klienta w Serwisie:
a) Imię i Nazwisko
b) Adres zamieszkania,
c) Adres poczty e-mail
d) Telefon
3. Administrator przetwarza następujące dane Użytkowników, nie będących Klientami Serwisu:
a) Adres poczty e-mail
b) Imię i Nazwisko
c) Adres zamieszkania,
d) Telefon
4. Podanie danych osobowych określonych w pkt 3 niniejszej Polityki Prywatności jest dobrowolne, wymaga zgody Użytkownika jednakże jest niezbędne w celu realizacji usługi oraz wystawienia rachunku/faktury za świadczone usługi.
5. Korzystanie ze strony Sklepu jest bezpłatne.
6. Założenie przez Klienta konta w Sklepie jest dobrowolne, wymaga akceptacji regulaminu i pozwala dokonywać zgłoszeń w celu nawiązania współpracy w przedmiocie świadczenia usług lub nabycia produktów.

Prawo gwarantujące dostęp do danych osobowych, ich poprawiania, usuwania, oraz żądania zaprzestania wykorzystywania

1. Użytkownik oraz Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
2. Każdemu Użytkownikowi oraz Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą zawartych w zbiorze danych prowadzonym przez Administratora, a zwłaszcza prawo do : żądania uaktualnienia, uzupełnienia, sprostowania danych osobowych, żądania czasowego lub trwałego wstrzymania ich przetwarzania albo usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
3. Żądania określone w powyższym pkt 2 można zgłaszać Administratorowi poprzez e-mail: info@motylpro.pl lub drogą pocztową na adres korespondencyjny: MOTYL-PRO S.C. al. Kraśnicka 194, 20-718 Lublin
4. W każdej chwili Klientowi przysługuje prawo do żądania usunięcia konta. W tym celu prosimy o kontakt na wskazane dane adresowe w pkt 3.
5. Administrator ustosunkuje się do żądań Użytkownika oraz Klienta bez zbędnej zwłoki.

Polityka Cookies
1. Serwis korzysta z technologii plików cookies. Pliki cookies (zwane również tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej serwisu.
2. Pliki wskazane w pkt 1 pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.
3. W ramach serwisu stosowane są różne rodzaje plików cookies, którymi są:
• Cookies stałe, to pliki cookies, których okres przechowywania na urządzeniu końcowym trwa przez czas określony w parametrach danego pliku lub do momentu samodzielnego usunięcia plików cookies przez Użytkownika.
• Cookies tymczasowe, to pliki cookies, które są usuwane w momencie zakończenia tzw. sesji, tj. wylogowania się ze strony www, opuszczenia strony www lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla stronę www.
• Cookies własne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez właściciela.
• Cookies zewnętrzne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez podmioty zewnętrzne, np. do prowadzenia anonimowych statystyk przez Google Analytics.
4. Serwis wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
a) Identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie i pokazywania, że są zalogowani;
b) Zapamiętywania danych z wypełnionych formularzy zamówienia lub danych logowania do Sklepu;
c) Utrzymywania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
d) Dostosowania zawartości strony internetowej Sklepu do preferencji Użytkowników;
e) Optymalizacji korzystania ze strony internetowej Sklepu przez Użytkowników;
f) Tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości.
5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
6. Za pomocą plików cookies są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkowników. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do identyfikacji Użytkowników, ani do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o nich.
7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
8. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępu na stronie internetowej Sklepu.
9. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Sklepem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
10. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a) czas nadejścia zapytania,
b) czas wysłania odpowiedzi,
c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f) informacje o przeglądarce użytkownika,
g) Informacje o adresie IP.
11. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
12. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Serwerem.
13. W celu zmiany ustawień Polityki Cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki.
14. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.
15. W celu usunięcia konta Klienta można:
a) Wysłać zgłoszenie listem poleconym na adres Administratora;
b) Przesłać zgłoszenie na adres KORESPONDENCYJNY: MOTYL-PRO S.C. al. Kraśnicka 194, 20-718 Lublin
16. Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku żądania usunięcia danych osobowych Klienta, usunięciu nie ulegają dane osobowe Klienta znajdujące się w dokumencie sprzedaży przechowywanym na potrzeby fiskalne.
17. Administrator może przekazywać ( udostępniać) zebrane dane osobowe upoważnionym organom, w tym organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

Administrator może powierzać przetwarzanie danych do podmiotów zewnętrznych w swoim imieniu , którymi może się posługiwać w celu realizacji świadczenia usług np. podmiotom realizującym dostawę towarów (kurierom), dostawcom usług płatniczych( agentom rozliczeniowym), osobom współpracującym na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność, dostawcom oprogramowania potrzebnego do prowadzenia serwisu internetowego, podmiotom prowadzącym stacjonarne punkty odbioru paczek, podmiotom prowadzącym magazyn, świadczącym usługę hostingu, dostawcom oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności ( np. oprogramowanie księgowe), dostawcom narzędzi wykorzystywanych w celach statystycznych lub analitycznych, podmiotom zapewniającym system mailingowy, biurom księgowym, podmiotom zapewniającym usługi marketingowe( agencjom reklamowym), portalom społecznościowym w związku z możliwością logowania się za ich pośrednictwem do Serwisu( jeśli dostępne)
18. Dostęp do danych, w tym danych osobowych, Użytkowników ma Administrator.
19. Wszyscy pracownicy Administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.
20. Administrator ani podmioty wskazane w pkt powyższym nie przekazują, nie sprzedają i nie użyczają gromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na wniosek Użytkownika, którego dane dotyczą.
21. Administrator dokłada wszelkich starań, żeby zabezpieczyć dane Użytkowników i chronić je przed działaniami osób trzecich.

22. Polityka prywatności reguluje usługi świadczone w związku z serwisem internetowym i Sklepem internetowym, nie dotyczy działań marketingowych podejmowanych w związku z pobieraną uprzednią zgodą(opt-in) lub zawarciem umowy o wysyłkę Newsletter albo informacji handlowo-marketingowych na adres email lub numer telefonu komórkowego- te ostanie kwestie reguluje oddzielna Polityka prywatności, podawana przez Administratora w chwili wyrażania zgody/ zapisywania się na newsletter.

Postanowienia Końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące polityki prywatności Sklepu należy kierować na adres: info@motylpro.pl
3. Użytkownika obowiązuje aktualna polityka prywatności Sklepu.
4. Postanowienia niniejszej polityki prywatności nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu mogą wpłynąć na zmiany w zasadach polityki prywatności serwisu. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszego zapisu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszej polityki prywatności będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.
6. Zmiana treści niniejszej polityki prywatności może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejściem w życie.
7. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzane zmiany w Polityce Prywatności może usunąć swoje Konto