Menu

Koszyk

Account
Koszyk

Brak produktów w koszyku.

Regulamin

 sklepu internetowego www.motylpro.pl

oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

z dnia 1 marca 2024 r.

Spis treści:

§ 1. Definicje pojęć
§ 2. Dane Sprzedawcy/Usługodawcy, administrator i dane osobowe
§ 3. Zasady korzystania z usług elektronicznych
§ 4. Zamówienie, Umowa sprzedaży – zasady
§ 5. Formy płatności, sposoby i koszty przesyłki oraz odbioru
§ 6. Program lojalnościowy, program rabatowy, konkursy
§ 7. Reklamacja
§ 8. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur
§ 9. Odstąpienie od umowy (dotyczy Konsumentów)
§ 10. Postanowienia skierowane wyłącznie do przedsiębiorców
§ 11. Zmiana Regulaminu i przepisy końcowe

 

Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów (osoby fizyczne dokonujące czynności prawnych z przedsiębiorcą, w tym zakupów w Sklepie Internetowym, w celu  niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową) oraz do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego www.motylpro.pl. Jeżeli w treści Regulaminu wyraźnie to wskazano, określone postanowienia Regulaminu obowiązują wyłącznie przedsiębiorców.

 

§ 1. Definicje pojęć
 

Dzień Roboczy – jeden dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni, które wedle przepisów powszechnie obowiązującego prawa są uznane za wolne od pracy.

 1. Dokonanie Płatności – rozumieć przez to należy:
 • uznanie na rachunku bankowym Sprzedawcy lub;
 • przyjęcie płatności przez kuriera – przy płatności za pobraniem lub;
 • przyjęcie płatności przez Sprzedawcę – przy płatności w przypadku odbioru osobistego.
 1. Formularz Rejestracji – formularz dostępny na stronie www.motylpro.pl, stwarzający możliwość utworzenia konta Klienta.
 2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami).
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych z przedsiębiorcą, w tym zakupów w sklepie internetowym Sprzedawcy, w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Program Lojalnościowy – posiada znaczenie przydane temu terminowi w § 6 ust. 3 Regulaminu.
 5. Program Rabatowy – posiada znaczenie przydane termu terminowi w § 6 ust. 5 Regulaminu.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług z dnia 1 czerwca 2020 r.
 7. Sklep Internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.motylpro.pl.
 8. Sprzedawca lub Usługodawca – Agnieszka Motyl, Jarosław Motyl, działający pod firmą: „MOTYL-PRO Spółka Cywilna” (lub „MOTYL-PRO S. C.”) z siedzibą przy al. Kraśnickiej 194, 20-718 Lublin, NIP: 7123269364; REGON: 061376522.
 9. Klient lub Usługobiorca:
 • osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także inna osoba, która w świetle przepisów powszechnie obowiązującego prawa, uprawniona jest do zawierania umów powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego, korzystająca z usług dostępnych na stronie internetowej www.motylpro.pl w celu nie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • przedsiębiorca w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, korzystający lub wyrażający wolę korzystania z usług dostępnych na stronie internetowej www.motylpro.pl.
 1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Towar – wystawiona do sprzedaży i dostępna w Sklepie Internetowym Sprzedawcy rzecz ruchoma, która może być przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 3. Umowa Sprzedaży – umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem formularza zamówienia, której celem jest nabycie przez Klienta za określoną cenę sprzedaży, dostępnego w Sklepie Internetowym Sprzedawcy Towaru.
 4. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a mianowicie:
 • Konto Klienta – usługa elektroniczna oznaczona indywidualną nazwą (loginem) oraz zabezpieczona hasłem dostępu, świadczona przez usługodawcę na podstawie podanych przez Usługobiorcę danych, które po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego tworzą zbiór zasobów, umożliwiający gromadzenie danych w zakresie dokonywanych przez klienta zamówień oraz ułatwiająca wykonywanie zamówień;
 • Formularz Zamówienia – usługa elektroniczna, świadczona za pomocą dostępnego na stronie internetowej www.motylpro.pl elektronicznego formularza, która umożliwia Klientowi złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym Sprzedawcy, poprzez dookreślenie ze strony Klienta warunków umowy sprzedaży, przez co należy rozumieć w szczególności: dodanie Towaru do elektronicznego koszyka, określenie sposobu dostawy oraz formy płatności;
 1. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827 ze zmianami).
 2. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zmianami).
 3. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zmianami).
 4. Zamówienie – czynność polegająca na wprowadzeniu do systemu informatycznego, za pomocą dostępnego na stronie internetowej www.motylpro.pl formularza zamówienia, niezbędnych danych, stanowiąca oświadczenie woli Klienta w przedmiocie zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, dostępnego na w/w stronie internetowej Towaru.

 

§ 2. Dane Sprzedawcy/Usługodawcy, administrator i dane osobowe
 

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.motylpro.pl, prowadzony jest przez Agnieszkę Motyl i Jarosława Motyl, działających pod firmą: „MOTYL-PRO Spółka Cywilna” („MOTYL-PRO S. C.”) al. Kraśnicka 194, 20-718 Lublin, NIP: 7123269364; REGON: 061376522; e-mail: info@motylpro.pl.; telefon: 691042827 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).
 2. Wspólnicy „MOTYL-PRO S. C., tj. Agnieszka Motyl i Jarosław Motyl, są współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu. Osobą odpowiedzialną za wykonywanie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 i 14 RODO oraz realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających z RODO jest Agnieszka Motyl, telefon: 691042827 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora) e-mail: info@motylpro.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawierania z Klientami Umów Sprzedaży i ich realizacji, w celu korzystania przez Usługobiorców z usług dostępnych w Sklepie Internetowym Sprzedawcy, a także w celach określonych w § 6 Regulaminu. Zakres danych niezbędnych do zawarcia danej umowy określa Regulamin oraz aktualne informacje na stronie Sklepu Internetowego.
 4. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje w chwili rejestracji danych Klienta w danej Usłudze Elektronicznej.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej brak podania przez Klienta przy określonym w Regulaminie rodzaju usług lub przy czynnościach zmierzających do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędnych i każdorazowo wskazanych na stronie internetowej danych osobowych, będzie powodować brak możliwości skorzystania przez Klienta z niektórych usług oraz brak możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. Dane osobowe Klienta/Usługobiorcy przetwarzane są zgodnie z jego wolą na zasadach określonych w RODO.
 7. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca, ma prawo do:

1) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

2) żądania dostępu do przekazanych danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych;

3) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego np. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Uprawnienia określone w ust. 7 pkt 1-3 realizuje się w szczególności:
 • w formie pisemnej, poprzez wystosowanie odpowiedniego pisma do administratora na adres: al. Kraśnicka 194, 20-718 Lublin;
 • w formie elektronicznej, poprzez wystosowanie do administratora wiadomości o odpowiedniej treści na adres: info@motylpro.pl
 1. W celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży oraz korzystania przez Klientów/Usługobiorców z Usług Elektronicznych, Klient/Usługobiorca wyraża zgodę na udostępnienie niezbędnych danych osobowych poniżej wskazanym odbiorcom danych osobowych, w przypadkach poniżej określonych:
 • przewoźnikowi lub innemu podmiotowi, który świadczy usługi przewozowe na rzecz Sprzedawcy – w przypadku skorzystania przez Klienta ze sposobu dostawy Towaru za pomocą przesyłki kurierskiej;
 • podmiotowi obsługującemu elektroniczny system płatności Sklepu Internetowego – w przypadku skorzystania przez Klienta z elektronicznych form płatności dostępnych w Sklepie Internetowym.

 

§ 3. Zasady korzystania z usług elektronicznych

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są Usługi Elektroniczne wymienione w § 1 ust. 15 Regulaminu, z których korzystanie jest możliwe przy spełnieniu poniższych wymagań technicznych:
 • komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet;
 • stabilna wersja przeglądarki internetowej (Internet Explorer 8.0 lub nowszy, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Apple Safari itp.)
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 1. Konto Klienta – umowa o świadczenie tej usługi zostaje zawarta w wyniku:
 • złożenia oświadczenia woli Klienta, co znajduje swój wyraz poprzez założenie przez Klienta/Usługobiorcę Konta Klienta na stronie Sklepu Internetowego oraz
 • oświadczenie woli Usługodawcy wyrażone w elektronicznej wiadomości e-mail, potwierdzające zawarcie umowy, przesłane na adres e- mail wskazany podczas rejestracji.
 1. Umowa o świadczenie Usługi Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie i zawarta jest na czas nieokreślony, a rejestracja i korzystanie z tej usługi jest dobrowolne.
 2. Etapy rejestracji Konta Klienta:
 • rejestracja Konta Klienta w Sklepie Internetowym następuje przez naciśnięcie na stronie głównej Sklepu Internetowego zakładki „zaloguj się/zarejestruj (na górze strony) „moje konto” (na dole strony) oraz wypełnienie Formularza Rejestracji („zarejestruj się”);
 • podczas rejestracji Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, przy czym brak podania przez Klienta danych oznaczonych jako obligatoryjne, skutkować będzie brakiem możliwości założenia Konta Klienta;
 • ostatnim etapem rejestracji jest naciśniecie „zarejestruj się”, po czym na podany adres e-mail wysłana zostaje wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta.
 1. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem lub z chwilą rezygnacji (odstąpienia) od składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 2. Korzystanie z Formularza Zamówienia (bez konieczności zalogowania się do Konta Klienta) rozpoczyna się z chwilą dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie zamówienia następuje poprzez:
 • wybranie („kliknięcie”) na stronie Sklepu Internetowego pola „koszyk” (w prawym górnym rogu strony ikona z symbolem torby, z oznaczeniem cyfrą liczby Towarów oraz jego ceny) lub wybranie („kliknięcie”) pola „zobacz koszyk” – po wybraniu danego Towaru („po kliknięciu na niego”);
 • wypełnienie Formularza Zamówienia poprzez wpisanie liczby sztuk danego Towaru;
 • wybranie („kliknięcie”) na stronie Sklepu Internetowego pola „przejdź do kasy”;
 • wypełnienie Formularza Zamówienia poprzez:
 1. a) wpisanie wskazanych w formularzu danych Klienta: imienia i nazwiska lub nazwy firmy (jeżeli Klient jest przedsiębiorcą) oraz adresu zamieszkania lub siedziby (w przypadku przedsiębiorców) bądź adresu dostawy (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby), a także NIP (numeru identyfikacji podatkowej), jeżeli Klient chce otrzymać fakturę;
 2. b) wskazanie poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, czy Klienta chce otrzymać paragon czy fakturę;
 3. c) dokonanie wyboru formy dostawy wraz z dokonaniem wyboru jednego z przewoźników dostępnych u Sprzedawcy;
 • potwierdzenie zapoznania się z treścią postanowień niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności oraz dokonanie ich akceptacji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola;
 • kliknięcie „przycisku” (pola) „kupuje i płacę”;
 • dokonanie płatności w wybranej formie.
 1. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest podanie w Formularzu Zamówienia następujących danych dotyczących Klienta: adres e-mail, imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu lub nr domu i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Towar, ilość Towaru, miejsce i sposób dostawy Towaru, sposób płatności. W przypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie NIP.
 2. Jeżeli dana transakcja sprzedaży została udokumentowana paragonem fiskalnym, Klient będący Konsumentem jest uprawniony do zażądania faktury (faktura konsumencka) do tego paragonu nie później niż w ciągu 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym miała miejsce dostawa towarów bądź wykonanie usługi.
 3. Jeżeli dana transakcja sprzedaży, dokonana po 31 grudnia 2019 r., została udokumentowana paragonem fiskalnym, Klient niebędący Konsumentem jest uprawniony do zażądania faktury do tego paragonu nie później niż w ciągu 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym miała miejsce dostawa towarów bądź wykonanie usługi, pod warunkiem, że na danym paragonie wpisano NIP nabywcy.
 4. Faktura do paragonu wystawiona zostanie w terminie odpowiednio:

– do 15 dnia kolejnego miesiąca, w sytuacji, gdy zgłoszenie miało miejsce do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty;
– do 15 dnia od dnia zgłoszenia żądania, jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym dokonano transakcji lub otrzymano całość lub część zapłaty.

 1. Złożenie zamówienia przez Konto Klienta następuje poprzez:
 • zalogowanie się na Konto Klienta;
 • dodatnie co najmniej jednego Towaru do elektronicznego koszyka na stronie Sklepu Internetowego wraz ze wskazaniem jego ilości;
 • wybranie („kliknięcie”) na stronie Sklepu Internetowego pola „koszyk” (w prawym górnym rogu strony ikona z symbolem torby, z oznaczeniem cyfrą liczby Towarów oraz jego ceny) lub wybranie („kliknięcie”) pola „zobacz koszyk” – po wybraniu danego Towaru („po kliknięciu na niego”)
 • wybranie („kliknięcie”) na stronie Sklepu Internetowego pola „przejdź do kasy”;
 • wypełnienie Formularza Zamówienia poprzez:
 1. wpisanie szczegółów płatności;
 2. wpisanie adresu dostawy (jeżeli jest inny niż wskazany przy rejestracji Konta Klienta);
 3. wskazanie (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola), czy Klient chce otrzymać paragon czy fakturę (należy podać NIP);
 4. wybranie jednej z dostępnych form dostawy Towaru oraz jednej z dostępnych form płatności;
 • potwierdzenie zapoznania się z treścią postanowień niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności oraz dokonanie ich akceptacji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola;
 • kliknięcie „przycisku” (pola) „kupuje i płacę”;
 • dokonanie płatności w wybranej formie.
 1. Usługobiorca zobowiązany jest do:
 • wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym;
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami;
 • poszanowania dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw własności intelektualnej Usługodawcy oraz innych osób.
 1. Usługobiorcy zabrania się:
 • dostarczania treści o charakterze bezprawnym;
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
 1. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konto Klienta w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, co może zostać dokonane w formie elektronicznej, poprzez wysłanie zgłoszenia w formie wiadomości e-mail na adres: info@motylpro.pl. bądź w formie pisemnej na adres: al. Kraśnicka 194, 20-718 Lublin. Zgłoszenie powinno zawierać wyraźną dyspozycję Klienta o rezygnacji z danej usługi.
 2. Rezygnacji z korzystania z usługi Formularz Zamówienia, z uwagi na jej charakter (korzysta się z niej jedynie w chwili składania zamówienia) dokonuje się poprzez zaniechanie, tj. odstąpienie od podania danych w elektronicznym formularzu tej usługi i rezygnację z zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konto Klienta poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail podany podczas rejestracji, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie to może nastąpić z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadku:
 • zmian organizacyjnych lub prawnych Usługodawcy;
 • zmiany rodzaju i zakresu świadczonych usług;
 • zmiany Regulaminu;
 • zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego (nie dotyczy reklamacji Towaru, którą uregulowano odrębnie w § 6 Regulaminu), składa się w formie elektronicznej, poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: info@motylpro.pl bądź w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: al. Kraśnicka 194, 20-718 Lublin.
 2. Rozpatrzenie złożonej reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

§ 4. Zamówienie, Umowa sprzedaży – zasady  

 1. Umowa Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawierana jest za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego w Sklepie Internetowym, za pomocą dostępnego tam Formularza Zamówienia.
 2. Formularz Zamówienia dostępny jest bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego lub poprzez zalogowanie się na Konto Klienta.
 3. Po wprowadzeniu przez Klienta do Formularza Zamówienia niezbędnych danych oraz dookreśleniu: przedmiotu Umowy Sprzedaży, formy płatności i formy dostawy, ich zatwierdzeniu oraz po zapoznaniu się z treścią Regulaminu, a następnie akceptacji jego treści, złożone zostaje Zamówienie.
 4. Przez złożenie zamówienia Klient składa oświadczenie wyrażające wolę zawarcia Umowy Sprzedaży dostępnego w Sklepie Internetowym Towaru.
 5. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie, przyjmując je do realizacji, co dokonane zostaje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w Formularzu Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która powinna zawierać co najmniej oświadczenie Sprzedawcy potwierdzające:
 • prawidłowość złożenia Zamówienia;
 • dokonanie płatności lub zawierające informację o konieczności dokonania płatności;
 • przyjęcie zamówienia do realizacji;
 • zawarcie Umowy Sprzedaży.
 1. Umowa Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.
 2. Cena dostępnego i widocznego w Sklepie Internetowym Towaru wskazana jest w walucie polskiej (złoty polski) oraz zawiera podatki w aktualnie obowiązujących stawkach.
 3. Cena sprzedaży, o której mowa w ust. 7 powyżej, będzie powiększona o opłaty należne z tytułu wybranej przez Klienta formy dostawy, zgodnie z cennikiem podanym na stronie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10 poniżej.
 4. Sprzedawca może postanowić, że jeżeli całkowita wartość zakupionego Towaru przedstawia określoną minimalną wartość, to Klient nie będzie ponosił kosztów dostawy. W tym celu Sprzedawca zamieszcza stosowną informację na stronie Sklepu Internetowego.
 5. Jeżeli całkowita waga przesyłki przekracza 20 kg, to koszt dostawy Towaru wynosi 20 zł.
 6. O ostatecznej cenie Zamówienia (kwocie do zapłaty) Klient będzie informowany podczas składania zamówienia oraz w wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.
 7. Kwota pieniężna stanowiąca cenę sprzedaży (powiększona o koszt dostawy w formie wybranej przez Klienta) powinna być uiszczona przez Klienta w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu. Brak uiszczenia należności we wskazanym terminie jest równoznaczny z odstąpieniem Klienta od Umowy Sprzedaży.
 8. Potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży Klient otrzymuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę na wskazany podczas składania zamówienia adres e-mail wiadomości, o której mowa ust. 5 niniejszego paragrafu, wraz z elektroniczną wersją Regulaminu lub odnośnikiem (linkiem) do treści Regulaminu.
 9. W przypadku niedostępności danego Towaru, na stronie Sklepu Internetowego przy opisie danego Towaru zamieszczona zostanie stosowna informacja.
 10. W przypadku zamieszczenia informacji o niedostępności danego Towaru po przyjęciu zamówienia Klienta lub w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, o braku możliwości realizacji zamówienia Sprzedawca poinformuje Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni od dnia złożenia przez Klienta oświadczenia o zawarciu Umowy, a jeżeli Klient dokonał zapłaty za Towar, Sprzedawca zwróci Klientowi niezwłocznie uiszczoną kwotę, nie później niż w terminie 21 dni od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia
 11. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, a także wycofywania Towarów z oferty i wprowadzania nowych.
 13. Uprawnienie wskazane w ust. 17 niniejszego paragrafu nie wpływa na ceny Towarów, co do których Zamówienie złożone zostało przed wejściem w życie zmian w zakresie cen Towarów.
 14. Sprzedawca zastrzega, a Klient ten fakt akceptuje, że w przypadku Towaru takiego jak w szczególności: wiertła, frezy, ściernice, poszczególne Towary (np. jedno wiertło danego rodzaju z innym wiertłem tego samego rodzaju lub poszczególne partie danego Towaru) mogą nieznacznie różnić się między sobą. Tolerancja długości i średnicy części pracującej wynosi +/-0,3 mm przy wiertłach, frezach. Tolerancja ściernic zewnętrzna wynosi +/- 0,5 mm, zaś grubości +/-0,05 mm.
 15. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że w przypadku materiałów, o których mowa w ust. 19 powyżej, wymienione tam właściwości i różnice poszczególnych egzemplarzy Towaru wynikają ze specyfiki procesu produkcyjnego i zastosowanej technologii produkcji.

§ 5. Formy płatności, sposoby i koszty przesyłki oraz odbioru

 Zapłata na rzecz Sprzedawcy należności pieniężnej z tytułu Umowy Sprzedaży może zostać dokonana za pomocą takich form płatności jak:

 • przelew tradycyjny (w przypadku przedpłaty);
 • płatność za pobraniem (w przypadku odbioru osobistego).
 1. Jeżeli Klient dokonuje wyboru formy płatności określonej ust. 1 pkt. 1, płatności dokonuje się poprzez wykonanie przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, wskazany Klientowi w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia, o której mowa w § 4 ust. 5 Regulaminu.
 2. Jeżeli Klient dokonuje wyboru formy płatności określonej w ust. 1 pkt. 2, płatność powinna zostać uiszczona przy odbiorze Towaru.
 3. Sprzedawca wysyła zamówiony Towar do miejsca (na adres) wskazanego przez Klienta, znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wysyłka poza granice Polski możliwa jest pod warunkiem dodatkowego porozumienia Sprzedawcy oraz Klienta w zakresie miejsca (adresu) wysyłki oraz wszelkich kosztów z tym związanych.
 4. Za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie, dostarczenie Towaru do Klienta jest odpłatne. Informacje o aktualnych cenach poszczególnych form wysyłki oraz informacje o wybranej formie płatności, znajdują się na stronie Sklepu Internetowego i widoczne są podczas składania zamówienia przez Klienta.
 5. Sposoby dostarczenia, wysyłki i odbioru zamówionego Towaru:
 • przesyłka kurierska;
 • odbiór osobisty.
 1. W przypadku odbioru osobistego, Klient nie ponosi kosztów dostarczenia Towaru i odbiera go bezpłatnie. Odbiór zamówionego Towaru odbywa się w siedzibie Sprzedawcy pod adresem: al. Kraśnicka 194, 20-718 Lublin, w godzinach od 7.30 do 15.30 w Dni Robocze, wyłączenie jeżeli spełnione są wszystkie poniższe warunki:
 • Klient wcześniej wskazał taką formę odbioru w Formularzu Zamówienia;
 • Klient zapłaci za Zamówienie przy odbiorze albo płatność za dane Zamówienie została zaksięgowana na koncie bankowym Sprzedawcy lub Sprzedawca otrzymał potwierdzenie dokonania przelewu za Zamówienie na adres e-mail: info@motylpro.pl;
 • Sprzedawca potwierdził, że Zamówienie jest gotowe do odbioru.
 1. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.
 2. Klient uprawniony jest do sprawdzenia przesyłki w obecności dostawcy. Jeżeli dostawca odmawia dokonania tej czynności, Klient może odmówić przyjęcia przesyłki, wówczas odpowiednie zastosowanie mają przepisy § 9 niniejszego Regulaminu.
 3. Jeżeli Klient nie odbierze Towaru dostarczanego za pomocą przesyłki kurierskiej po dwukrotnej próbie jego dostarczenia, Klient ponosi koszt dostawy oraz koszt zwrotu przesyłki do Sprzedawcy (odszkodowanie za brak wykonania świadczenia z Umowy Sprzedaży).
 4. Jeżeli po drugiej nieskutecznej próbie dostarczenia przesyłki kurierskiej Klient złoży wyraźne oświadczenie, np. w formie wiadomości e-mail skierowanej do Sprzedawcy, że jego wolą jest przechowanie przesyłki u dostawcy przez okres dłuższy niż 2 dni, akceptując jednocześnie wynikające z tego koszty, przesyłka nie jest zwracana do Sprzedawcy, a Klient ponosi koszt jej przechowania w wysokości 4 zł (czterech złotych) za jeden dzień, za okres przechowania trwający dłużej niż dwa dni.
 5. Koszt zwrotu nieodebranej przesyłki kurierskiej równy jest kosztowi dostarczenia przesyłki kurierskiej do Klienta.
 6. Obowiązek zapłaty przez Klienta kwot (odszkodowania), o których mowa w ust. 10 powyżej nie dotyczy sytuacji, w której Klient odstępuje od Umowy Sprzedaży, również przy drugiej próbie dostarczenia Towaru. Wówczas odpowiednie zastosowanie mają przepisy § 9 niniejszego Regulaminu.

  
§6. Program lojalnościowy, program rabatowy, konkursy

 1. Sprzedawca może wprowadzać i odwoływać: programy lojalnościowe, programy rabatowe, programy bonowe, konkursy i inne działania. W tym celu Sprzedawca tworzy stosowny Regulamin danego działania i informuje o tym Klientów w sposób zwyczajowo u niego przyjęty. Postanowienia zawarte w 6 ust. 2-7 obowiązują wyłącznie od momentu wprowadzenia do czasu zakończenia danego działania, o którym mowa w zdaniach poprzednich.
 2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 powyżej, określa:
 • cel konkursu i szczegółowe zasady uczestnictwa w danym działaniu;
 • warunki jakie wypełnić muszą uczestnicy;
 • nagrody, ewentualnie wyróżnienia, jakie Sprzedawca przewidział dla określonych uczestników;
 • zasady przyznawania nagród i wyróżnień oraz zasady i terminy ich odbioru przez uczestników działania.
 1. Program lojalnościowy to zorganizowane przedsięwzięcie Usługodawcy/Sprzedawcy, stanowiące dodatkowy bonus dla Klientów Sklepu Internetowego, którzy spełnili określone w danym programie warunki.
 2. Z programu lojalnościowego mogą korzystać wyłącznie Usługobiorcy/Klienci, którzy korzystają z usługi Konto Klienta w Sklepie Internetowym.
 3. Program rabatowy polega na tym, że za dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym, Klient może otrzymać od Sprzedawcy jednorazowy kod rabatowy, który może wykorzystać przy następnych zakupach w Sklepie Internetowym.
 4. Bony punktowe, bony procentowe, rabaty, obniżki ceny, promocje, w tym również uzyskane jako nagroda w konkursie organizowanym przez Sprzedawcę, nie łączą się ze sobą, a kosztu dostawy nie wlicza się do kwoty pieniężnej objętej tymi profitami.
 5. W przypadku gdy Klient jest uprawniony do skorzystania co najmniej z dwóch różnych źródeł obniżenia ceny za Towar zakupiony u Sprzedawcy, Klient składa oświadczenie o wyborze źródła obniżenia ceny, z którego zamierza skorzystać. Oświadczenie składa się za pomocą wiadomości e-mail, na adres wskazany w Regulaminie.

 

 § 7. Reklamacja

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do takiego ustalenia procesu sprzedaży, żeby kupiony przez Klienta Towar był zgodny z zawartą Umową Sprzedaży oraz posiadał właściwości i cechy, o których Sprzedawca informował Kupującego.
 2. Jeżeli zakupiony Towar jest niezgodny z zawartą umową, w szczególności nie ma cech lub właściwości, które według dostarczonych przez Sprzedawcę informacji powinien posiadać, Klientowi przysługuje uprawnienie do wniesienia reklamacji do Sprzedawcy.
 3. Reklamacja może być złożona:
 • w formie pisemnej, na adres al. Kraśnicka 194, 20-718 Lublin lub
 • w formie elektronicznej, na adres e-mail: info@motylpro.pl;
 1. W celu złożenia reklamacji Klient powinien wykazać, że nabył reklamowany Towar u Sprzedawcy, co może być dokonane poprzez dostarczenie Sprzedawcy w szczególności:
 • paragonu fiskalnego;
 • potwierdzenia dokonania płatności,
 • innego niepodważalnego dowodu zakupu Towaru.
 1. Proces rozpoznania reklamacji może zostać przyspieszony poprzez wskazanie przez Klienta istotnych informacji oraz okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, takich jak:
 • charakter bądź rodzaj wady lub innej okoliczności powodującej niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży;
 • datę wykrycia wady lub innej okoliczności powodującej niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży;
 • oczekiwania klienta co do sposobu rozpatrzenia reklamacji – np. czy klient żąda wymiany Towaru na inny egzemplarz lub korzysta z innych uprawnień wynikających z rękojmi za wady;
 • dane kontaktowe osoby składającej reklamację (adres, numer telefonu, adres e-mail);
 • fotografia ukazująca wadę Zamówionego Towaru.
 1. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji Klienta.
 2. Jeżeli w złożonej reklamacji Klient domaga się wymiany Towaru na inny egzemplarz (lub egzemplarze) bądź korzysta z innych uprawnień wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, które wiążą się z obowiązkiem zwrotu Towaru Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest

przesłać przedmiot reklamacji na koszt Sprzedawcy, na adres: al. Kraśnicka 194, 20-718 Lublin.

 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. Jeżeli ze względu na specyfikę Towaru (np. jego rozmiary) przesłanie lub dostarczenie Towaru do siedziby Sprzedawcy byłoby dla Klienta znacząco utrudnione, Klient zobowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, gdzie Towar się znajduje.
 3. Normalne eksploatacyjne zużycie, w szczególności krawędzi tnących oraz zardzewienie narzędzi nie są podstawą reklamacji.

 

§ 8. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur

 1. W razie zaistnienia sporu pomiędzy Klientem Sklepu Internetowego będącym Konsumentem a Sprzedawcą, niezależnie od procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie oraz innych dostępnych i prawem przewidzianych środków związanych z dochodzeniem roszczeń, Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Zasady dostępu do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać w siedzibach oraz na stronach internetowych:
 • Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów;
 • organizacji społecznych, które z uwagi na swe cele określone w statucie, zajmują się ochroną praw konsumentów, np. w oddziałach Federacji Konsumentów znajdujących się na terenie całej Polski (informacje o tej organizacji dostępne są pod adresem internetowym: http://www.federacja-konsumentow.org.pl);
 • Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej – w zależności od wyboru Klienta
 1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur można uzyskać również na stronach internetowych pod wskazanymi poniżej adresami:
 • http://polubowne.uokik.gov.pl/
 • https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 • https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 • ihlublin.pl.
 1. Zgodnie z art. 31 ust. 1 Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823 ze zmianami) podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, właściwym dla Sprzedawcy, jest:

Inspekcja Handlowa, Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38 C, 20-601 Lublin, Województwo Lubelskie, strona internetowa: www.ihlublin.pl, adres e-mail: ihlublin@lublin.uw.gov.pl.

 1. Niezależnie od informacji zawartych w ust. 2-4 powyżej, Klient będący Konsumentem uprawniony jest do: wystąpienia z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, strona internetowa: http://spsk.wiih.org.pl/.
 2. Pomoc prawna, jaką Klient – Konsument może uzyskać u powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, takich jak: Federacja Konsumentów lub Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, świadczona jest bezpłatnie.
 3. W sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną Konsumenci mogą uzyskać:
 • pod numerami Infolinii Konsumenckiej: 801 440 220 oraz 22 290 89 16, prowadzonej przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundację Konsumentów, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00, opłata wg taryfy operatora;
 • w Konsumenckim Centrum E-porad, gdzie eksperci udzielają odpowiedzi drogą elektroniczną pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl.

 

§ 9. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (czyli dokonując zakupów w Sklepie Internetowym), może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
 • dodatkowych kosztów, które wynikają z wybranego przez Klienta sposobu dostawy – innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy, dostępny w Sklepie Internetowym Sprzedawcy;
 • bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (m.in. koszt opakowania i przesyłki, które ponosi Klient).
 1. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wykonuje się, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, przy czym do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór udostępniono na stronie Sklepu Internetowego, przesyłając je:
 • w formie pisemnej pocztą tradycyjną na adres: al. Kraśnicka 194, 20-718 Lublin lub
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: info@motylpro.pl.
 1. Skorzystanie przez Klienta z formularza, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, nie jest konieczne – wystarczy, aby ze złożonego przez Klienta oświadczenia (w formie pisemnej lub elektronicznej) jasno wynikała wola odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku gdy Sprzedawca dostarcza Towar do Klienta (np. za pośrednictwem przewoźnika) termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży liczony jest od dnia, w którym Klienta lub upoważniona przez niego osoba wejdzie w posiadanie Towaru.
 3. W sytuacji gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży jest Towar w liczbie sztuk większej niż jeden, a Towar dostarczany jest do Klienta partiami lub częściami, termin do odstąpienia od umowy liczony jest od dnia, w którym Klient lub upoważniona przez niego osoba wejdzie w posiadanie ostatniej sztuki Towaru z partii lub ostatniej części Towaru, będących przedmiotem Umowy Sprzedaży.
 4. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru, za wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-2 niniejszego paragrafu.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu uiszczonych przez Klienta będącego Konsumentem płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie oświadczył, że wyraża zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. W sytuacji gdy Klient będący Konsumentem dokonał płatności za pomocą karty płatniczej, zwrotu płatności dokonuje się na rachunek karty, której użyto do wykonania płatności.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument ma obowiązek niezwłocznie zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze Towar.
 10. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres: al. Kraśnicka 194, 20-718 Lublin.
 11. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.
 12. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 13. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 14. Postanowienia Regulaminu dotyczące Klienta będącego konsumentem zawarte w niniejszym paragrafie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§ 10. Postanowienia skierowane wyłącznie do przedsiębiorców

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie przedsiębiorców i nie mają zastosowania do Klientów będących Konsumentami.
 2. Z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi lub bezpośrednio Klientowi, przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi.
 4. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienie w dostawie przesyłki.
 5. Przed odbiorem przesyłki, czy to odebranej osobiście czy też dostarczanej przez przewoźnika, Klient zobowiązany jest do jej zbadania, w szczególności do ustalenia czy:
 • zewnętrzne opakowanie i zastosowane zabezpieczenia nie zostały naruszone;
 • zwartość przesyłki lub zakupiony Towar odbierany osobiście są zgodne z Umową Sprzedaży;
 • dostarczony Towar nie jest uszkodzony.
 1. Wyłącznie na Kliencie spoczywa obowiązek ustalenia odpowiedzialności przewoźnika za ewentualne uszkodzenie przesyłki lub naruszenie jej struktury, czy też dostarczenie pustej (bez zawartości) lub niekompletnej przesyłki.
 2. W przypadku gdy Klient zadeklarował osobisty odbiór Towaru, zobowiązany jest on do zbadania, czy Zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z Umową Sprzedaży. W przypadku zaniecha sprawdzenia Towaru przy odbiorze lub uczynienia tego bez należytej staranności, Klient ponosi wszelkie konsekwencje z tego wynikające.
 3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 4. Odstąpienie może być dokonane w dowolnej formie, byle by z jego treści jasno wynikała wola odstąpienia od danej Umowy.
 5. Sprzedawca nie jest zobowiązany do podania przyczyny odstąpienia od Umowy, a skorzystanie przez Sprzedawcę z tej instytucji nie rodzi dla Klienta żadnych roszczeń względem Sprzedawcy, czy też innego rodzaju uprawnień.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
 • ograniczenia dostępnych sposobów płatności;
 • żądania wcześniejszego uregulowania należności w części lub w całości (przedpłata) bez względu na wybraną przez Klienta formę/sposób płatności lub dostawy Towaru (przez co rozumie się w tym przypadku także odbiór osobisty).
 1. Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego rozwiązania Umowy o świadczenie danej Usługi lub Usług Elektronicznych bez wypowiedzenia i bez podania przyczyny.
 2. Sprzedawca zastrzega, że ponosi odpowiedzialność względem Klienta wyłącznie do wysokości zapłaconej przez niego ceny, wliczając w to koszty dostawy.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
 4. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wszelkie wady jest wyłączona.
 5. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na wystawianie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych (e-faktur) i przesyłanie ich na wskazany przez Klienta w Zamówieniu adres e-mail.
 6. W razie zaistnienia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem sporu, który nie zostanie rozwiązany polubownie, Sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie Sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy.
 7. Przepisów zawartych w niniejszym paragrafie nie stosuje się do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§ 11. Zmiana Regulaminu i przepisy końcowe

 1. Usługodawca zastrzega dla siebie uprawnienie do dokonania zmian Regulaminu.
 2. Zmiany Regulaminu mogą nastąpić z ważnych przyczyn, przez co rozumieć należy w szczególności:
 • zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • zmianę sposobów i form płatności oraz dostawy Towarów w Sklepie Internetowym;
 • decyzję lub inne orzeczenie ustanowionych prawem organów, instytucji lub władz Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. O zmianie Regulaminu Sprzedawca/Usługodawca powiadomi Klienta co najmniej na 14 dni przed planowaną zmianą, w taki sposób, ażeby Klient miał możliwość zapoznać się z treścią takiej informacji.
 2. W związku ze zmianą Regulaminu, Klientowi/Usługobiorcy przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia Umowy zawartej na czas określony lub na czas nieokreślony, w tym umowy o świadczenie Usług Elektronicznych.
 3. Wypowiedzenie Umowy, o którym mowa w ust. 4 powyżej, może być dokonane w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Klienta/Usługobiorcy o zmianie Regulaminu, w sposób określony w § 7 ust. 3 Regulaminu.
 4. Jeżeli Klient/Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianie Regulaminu i nie wypowiedział Umowy w sposób określony w ust. 4-5 przyjmuje się, że zaakceptował treść Regulaminu.
 5. Jeżeli zmiana Regulaminu miałaby powodować dla Klienta/Usługobiorcy, który jest Konsumentem, zwiększenie opłat lub powstanie dodatkowych opłat, Klientowi takiemu przysługuje również uprawnienie do odstąpienia od Umowy.
 6. Do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu, zastosowanie mają postanowienia dotychczasowej treści Regulaminu, tj. sprzed zmiany.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w stosunku do umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
  To top
  Powiadom mnie o dostępności produktu Wpisz adres e-mail, a otrzymasz wiadomość gdy produkt wróci do sklepu.
  preloader